4C : ส่วนประสมการแข่งขันข้ามสนาม

4C : ส่วนประสมการแข่งขันข้ามสนาม

ธุรกิจซึ่งได้รับโอกาสจากสถานการณ์โควิด จำต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือคู่แข่งขันรายใหม่ที่เป็นผลิตผลจากส่วนประสมการแข่งขัน