ธัชกรณ์ วชิรมน

ดูบทความทั้งหมด

CEO Sertis (เซอร์ทิส)

9 กันยายน 2562
538

'เอไอรีเสิร์ช' ศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพเอไอ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอไอถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ประเทศได้

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลากหลายองค์กรตื่นตัว และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้จนสามารถยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันกระแสโลกดิจิทัลได้ 

ข้อมูล (data) กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการตลาด ตลอดจนการนำเอไอมาใช้ก็สามารถเสริมศักยภาพของธุรกิจได้อย่างหลากหลาย การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเอไอจึงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสนใจ จนเกิดศาสตร์ที่เรียกว่า เอไอรีเสิร์ช (AI Research) หรือการวิจัยเอไอ เพื่อพัฒนาเอไอให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ยากหรือมีความซับซ้อนสูง (complex problems) ตลอดจนสร้างแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงอัลกอรึธึ่มใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอไอรีเสิร์ช ยังไม่แพร่หลายมากนักในสังคมไทย แต่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง เฟซบุ๊ค กูเกิล และอินเทล ต่างมีการทำเอไอรีเสิร์ชมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของเอไอให้เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น ทั้งในด้านความคิดเชิงเหตุผล การวางแผนและการแก้ปัญหา รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง เอไอรีเสิร์ชขององค์กรเหล่านี้ ไม่เพียงวิจัยเพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเอไอด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีเอไอให้กับคนในสังคมด้วย ซึ่งรูปแบบงานวิจัยจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจของแต่ละองค์กร

การทำงานของเอไอรีเสิร์ช จะใช้การสืบค้นข้อมูล วิจัย และทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอไอ เพื่อค้นหาแนวความคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะกับโจทย์ทางธุรกิจหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่ารูปแบบของปัญหาที่เห็นอาจดูคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้ว หากมองลงไปในรายละเอียดลึกๆ มักไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบเดิมๆ จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าการสร้างแนวทางใหม่ที่เหมาะสม และตรงจุดกับการแก้ปัญหานั้นจริงๆ

อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่า เทคโนโลยีเอไอพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่แน่นอนว่า สายงานนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่รวดเร็ว ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านเอไอรีเสิร์ช หรือ ต้องการเป็นเอไอรีเสิร์ชเชอร์ (AI Researcher) ควรมีคุณสมบัติหลักๆ คือ เป็นคนช่างสงสัย ชอบการตั้งคำถาม การค้นคว้า การวิจัย การแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความคิดที่เป็นระบบ รวมถึง การมีทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด (Coding) ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานสายอาชีพนี้

 ไม่เพียงทักษะทางคณิตศาสตร์เท่านั้น การเป็นเอไอรีเสิร์ชเชอร์ ควรมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากต้องมีการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนาอัลกอริธึมหรือโมเดลใหม่ๆ ให้กับเอไอ ซึ่งบางสิ่งอาจไม่เคยมีหรือถูกพูดถึงมาก่อน จึงต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเอไอรีเสิร์ชเชอร์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อทุกสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเอไอ รวมไปถึงเอไอรีเสิร์ชเชอร์คือควรที่จะมีจรรยาบรรณ และศีลธรรมในวิชาชีพของตนเอง เพื่อพัฒนาเอไอไปในทางที่ถูกต้อง ลดความเลื่อมล้ำ ความอคติ (bias) และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วย

เอไอรีเสิร์ชไม่เพียงพัฒนาความสามารถให้เทคโนโลยีเอไอเท่านั้น แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอไอถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศได้ ดังนั้นงานเอไอรีเสิร์ช จึงควรได้รับการสนับสนุน โดยอาจมอบทุนให้แก่องค์กรด้านเทคโนโลยีในการสร้างฝ่ายเอไอรีเสิร์ช เพื่อมุ่งสืบค้นข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีเอไอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับแต่ละประเทศได้ 

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ทำการวิจัยยังสามารถเปิดเป็นโอเพ่น ดาต้า เพื่อให้คนอื่นๆ ที่สนใจสามารถศึกษางานวิจัยและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

ดูบทความทั้งหมดของ ธัชกรณ์ วชิรมน

แชร์ข่าว :
Tags: