อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล

ดูบทความทั้งหมด

อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น

18 กรกฎาคม 2562
1,107

ธุรกิจบนเส้นทางท้าทายจาก AI

จากรายงานผลสำรวจ “2019 CIO Survey” ของบริษัทการ์ทเนอร์ (Gartner) ที่ได้สอบถาม CIO ของบริษัทกว่า 3,000 แห่งใน 89 ประเทศเมื่อต้นปี 2019

พบว่ามีบริษัทที่ใช้ Artificial Intelligence (AI) สูงขึ้นถึง 270% จากระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็น 37% ในปี 2018 ความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลและ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นได้กระตุ้นให้บริษัทระดับแนวหน้าต่างเร่งศึกษาเพื่อนำดิจิทัลและ AI มาปรับใช้ในขบวนการผลิต การทำงานและการให้บริการเพื่อเพิ่มความพร้อมให้แก่ธุรกิจ โดยมีการประมาณมูลค่าตลาดของ AI ในธุรกิจที่อาจสูงถึง 6,140 ล้านดอลลาร์ในปี 2022

AI เรียนรู้เพื่อตอบโจทย์

AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นนวัตกรรมที่นำข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อประเมินสถานการณ์ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการทำงาน ลักษณะหนึ่งของ AI ที่รู้จักกันมากคือ “Machine Learning (ML)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ระบบหรือคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม แต่อาศัยข้อมูลทั้งในรูปแบบตัวหนังสือภาพนิ่งหรือวิดีโอ คำสั่งหรือประสบการณ์โดยตรง จนได้รูปแบบ (Pattern) ของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ปราศจากการควบคุมของมนุษย์ ตัวอย่างที่มักพบในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Virtual Assistant, Advanced Chatbot, การจัดการ Email Spam, ระบบ Recommendation และการบริการทางการเงินโดยที่ระบบสามารถเข้าใจถึงแบบแผนทางการเงินของลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

ในขณะที่ AI ที่ถูกกล่าวถึงมากจากความสามารถในการเอาขนะผู้เล่นชั้นนำในเกมส์โกะ อย่าง “AlphaGo” หรือ “AlphaZero” ที่ใช้นวัตกรรม “Reinforcement Learning” ที่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก รวมถึงนวัตกรรมอย่าง “Deep Learning” ที่ระบบสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากชุดข้อมูลจำนวนมากมาย จนฝึกให้อัลกอริธึมสามารถหาแบบแผน (Pattern) ของข้อมูลเพื่อใข้ในการประเมินหรือทำนายผลที่ควรจะเป็น โดย AI เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในนวัตกรรม Facial Recognition ที่พบได้ในสมาร์ทโฟนและในแอพ หรือ Speech Recognition เพื่อการค้นหาด้วยเสียงและการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ รวมถึงการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ตลอดจนในรถยนต์ไร้คนขับ (AV)

บนเส้นทางท้าทาย

การทำงานของ AI จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเพื่อฝึก AI ให้ทำงานได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงใน World Economic Forum ระบุว่า ในแต่ละวันมีอีเมล์ถูกส่งถึงกัน 294,000 ล้านครั้ง ข้อมูลถูกสร้างในเฟซบู๊คถึง 4 Petabytes (10 ยกกำลัง 15) และมีการเสริช์ถึง 5,000 ล้านครั้ง โดยภายในปี 2025 ในแต่ละวันจะมีข้อมูลถูกสร้างขึ้นถึง 463 Exabytes (10 ยกกำลัง 18)

การบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากในลักษณะ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Data Scientist รวมถึงการเตรียมอัลกอริธึมสำหรับใช้กับข้อมูลและพัฒนาโมเดลที่เหมาะกับธุรกิจ จึงเป็นงานสำคัญที่องค์กรต้องมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทำงานข้อมูลได้ถูกต้อง ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่องค์กรต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบุคคลกรทีมีความเข้าใจในการใช้งานข้อมูลที่จำเป็นต่อธุรกิจ

IDC ระบุผลสำรวจองค์กร 2,473 แห่งที่ใช้ AI ในการดำเนินงาน และพบว่ามีเพียง 25% ที่มีการพัฒนา “Enterprise-Wide AI Strategy” ในองค์กร แต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่ประสบผลสำเร็จ จากการสำรวจยังพบว่า 60% ขององค์กรมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ AI และกว่า 25% ขององค์กรได้แต่งตั้งตำแหน่งบริหารระดับสูงเพื่อกำหนดกรอบงานและสร้างความพร้อมด้าน AI

โดย IDC Artificial Intelligence Strategies ยังกล่าวว่า องค์กรควรสนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้และเร่งการพัฒนา AI เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับลูกค้า (Customer Engagement) สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลประกอบการและเอื้อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยองค์กรทั่วโลกควรต้องประเมินวิสัยทัศน์เดิมและทรานส์ฟอร์มทีมงาน กระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยีและความพร้อมในการใช้ข้อมูลด้าน AI เพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล

ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนข้อมูลมากมายที่ถูกเก็บในระบบคลาวด์ได้ช่วยให้ AI ประมวลผลและทำงานได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี Edge Computing ที่กำลังถูกพัฒนาและแพร่หลายมากขึ้นเพื่อช่วยการทำงานของ “On-Device AI” ทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลและการผลิตดียิ่งขึ้น

ความท้าทายกับทีมในฝัน

ทีมงานและวัฒนธรรมองค์กรที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ขององค์กร ซึ่งอาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านดิจิทัล ระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อวางแนวทางและประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เหมาะกับธุรกิจ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถแข่งขันและดำเนินงานในยุค AI First อย่างเกิดประสิทธิภาพ

ดูบทความทั้งหมดของ อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล

แชร์ข่าว :
Tags: