ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

กรรมการการแข่งขันทางการค้า
คอลัมนิสต์ "คลุกวงใน แข่งขันทางการค้า"

 • 30 ธันวาคม 2563

  ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า...ให้เป็นอาวุธ!

  กรณีการควบรวมธุรกิจระหว่างซีพีและเทสโก้ ส่งผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจต่อ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 • 2 ธันวาคม 2563

  ผูกขาดตลาด VS. อำนาจเหนือตลาด...เหมือนหรือต่าง?

  นิยาม ตลาดผูกขาด (Monopoly) หรือการผูกขาดตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์คือ ตลาดที่มีผู้ผลิต/ผู้ขายรายเดียว ซึ่งจะถูกเรียกว่า ผู้ผูกขาด (Monopolist)

 • 9 พฤศจิกายน 2563

  ความเป็นอิสระ...ของ กขค.

  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งนายกฯ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ภายใต้ พรบ.การแข่งขันทางการค้า

 • 7 ตุลาคม 2563

  ชู 3 นิ้ว...สู้ความไม่เป็นธรรม

  เป็นที่ทราบในวงกว้างว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกลไกการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทางธุรกิจ

 • 9 กันยายน 2563

  ต้องช่วยกัน...สร้างความเป็นธรรม

  หลังจากสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เคยสังกัดภายใต้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้แยกตัวออกมาเป็น

 • 13 สิงหาคม 2563

  “ฮั้ว”...มีหรือจะไม่ผิด

  “ฮั้ว” ตามหลักคิดของการแข่งขันทางการค้า

 • 15 กรกฎาคม 2563

  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่ติด COVID-19

  ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญกับ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ของประเทศตนเป็นอย่างยิ่ง

 • 17 มิถุนายน 2563

  หย่อนการ์ด...เปิดใจ

  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นกลุ่มคณะ 7 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกฯ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 • 20 พฤษภาคม 2563

  ปลดล็อค! การค้าที่เป็นธรรม

  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) มีบทบาทและหน้าที่สำคัญคือ การสร้างการแข่งขันทางการค้าหรือการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม

 • 22 เมษายน 2563

  ทำผิดเพราะไม่รู้ ไม่ต่างจากทำผิดทั้งที่รู้

  ในโลกธุรกิจไม่ว่าจะยุคสมัยใด การแข่งขันทางธุรกิจย่อมเกิดขึ้นเสมอ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จำต้องหากลยุทธ์

 • 25 มีนาคม 2563

  อย่าทำผิด...เพราะไม่รู้

  หน้าที่หนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) คือ การกำกับดูแล “การรวมธุรกิจ(Merger & Acquisition; M&A)”

 • 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ขอบเขตตลาด...ไม่มีสูตรสำเร็จ

  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(สขค.) มักประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบอยู่เสมอว่า