ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร)มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คอลัมนิสต์ประจำ "Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0"