กวีทรรศน์

โดย "เสรี ทัศนศิลป์" ผู้คัดสรร "บทกวี" จากนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทย

  • 23 กันยายน 2560

    ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ผ ลิ ต ผ ล

    "..จากเหงื่อที่เรื่อริน รดผืนดินที่ลงแรง เมล็ดพันธุ์ที่ฮักแพง จึงเกิดก่อเป็นกอเรียว.."