รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

Dean, Chulalongkorn
Business School,
Chulalongkorn University