ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสทีจำกัด (มหาชน) (KTBST)