Where Chill View Share สิ่งที่เราอยากบอก

Where Chill View Share สิ่งที่เราอยากบอก

คุยกับสองสาว ผู้สะท้อนเรื่องราวของคนพิการผ่านรายการโทรทัศน์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย