เมเจอร์ ต่อยอดโครงการรณรงค์ "แยกขยะ" สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

เมเจอร์ ต่อยอดโครงการรณรงค์ "แยกขยะ" สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ “โครงการ Green Cinema” รณรงค์แยกประเภทขยะ...สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

​บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญมาโดยตลอด เน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ภายใต้ โครงการ “Green Cinema” ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์ และลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ในปี 2564 โครงการ Green Cinema ยังคงมุ่งเน้นการจัดการขยะพลาสติก ด้วยการปลุกพลังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะให้ทุกคนใส่ใจเริ่มต้นที่ “ตัวเอง” จากสิ่งง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ เพียงคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจากลูกค้าและพนักงานช่วยกันคัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ก่อนทิ้งลงในถังขยะแยกประเภทที่แยกออกจากขยะทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ส่งมอบให้กับ โครงการ Green Cinema

เมเจอร์ ต่อยอดโครงการรณรงค์ "แยกขยะ" สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

จากกิจกรรม “แยกขวดช่วยหมอ” ครั้งนี้สามารถรวบรวมขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ได้จำนวน 16,179 ขวด 225 กิโลกรัม โดยสามารถนำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 18 ขวด เพื่อส่งมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

การส่งมอบขวดน้ำพลาสติกเพื่อผลิตเป็นชุด PPE ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิศรุต พูลวรลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ “YOU เทิร์น Platform by GC” แพลทฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ผ่าน ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เมเจอร์ ต่อยอดโครงการรณรงค์ "แยกขยะ" สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นชุด PPE

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา โครงการ Green Cinema ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวดPET จำนวน 11,176 ขวด 190 กิโลกรัม ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand เพื่อนำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส่งต่อให้กับ โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา” 

ทั้งนี้ โครงการ Green Cinema เป็นหนึ่งในโครงการของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจน มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิถีการทำงานร่วมกันในองค์กร และเป็นรากฐานการพัฒนาให้องค์กรและสังคมในระยะยาว