เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรระดับ LEAD ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในระดับ LEAD ของ UN Global Compact โดยได้รับการระบุว่าเป็น 1 ใน 38 องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Global Compact สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและความยึดมั่นในหลักสากล โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact ถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ UN Global Compact เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เครือฯ โดดเด่นในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อม ของ UN Global compact โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ามีความโปร่งใสสูงสุด รวมถึงความพยายามขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2030 การตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะในทุกธุรกิจให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อผลักดันวาระสำคัญต่างๆ อาทิ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการสร้างงาน

นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมองค์กรสมาชิกทั้งหมด ยังได้แสดงความพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน ในงาน GCNT FORUM 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit : A New Era of Accelerated Actions ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และเพิ่มมาตรการในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน