เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรระดับ LEAD ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในระดับ LEAD ของ UN Global Compact โดยได้รับการระบุว่าเป็น 1 ใน 38 องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Global Compact ซึ่งสะท้อนการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบและยึดมั่นในหลักสากล

โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact ถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ UN Global Compact เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UN Sustainable Development Goals

นอกจาก การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT เครือฯ ยังโดดเด่นในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อม ของ UN Global Compact โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ามีความโปร่งใสสูงสุด รวมถึงความพยายามขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2530 ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะในทุกธุรกิจให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ภายในปี ค.ศ. 2030 การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อผลักดันวาระสำคัญต่างๆ อาทิ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการสร้างงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 1 ใน 38 องค์กรของโลกที่มีบทบาทสูงสุด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน