TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน

TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน

TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน ยึดหลักการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนตามแนวคิด ESG ในงาน “Sustainability Forum 2021: “Navigating the Uncertainty with ESG”

กรุงเทพฯ – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดเวทีสัมมนาออนไลน์ Sustainability Forum 2021” ภายใต้หัวข้อ Navigating the Uncertainty with ESG” โดยรวบรวมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและระดับนานาชาติกว่า 13 ท่านที่มากประสบการณ์เรื่องกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรในมิติต่างๆ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เผยแนวคิดแนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance) ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของภาคธุรกิจ โดยมีคุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Celebrating the Legacy of King Rama IX: The True ESG Advocate โดยกล่าวถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 4,700 โครงการ  ที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ESG และถือเป็นบทเรียนสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาคนผ่านการศึกษาและการสร้างวิถีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเน้นย้ำว่า สิ่งที่พระองค์ท่านสอนถือเป็นบทเรียนของมนุษยชาติ หากเรานำมาสู่การลงมือปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั่วถึงและทันการณ์ ไม่ว่าจะเรื่องภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางสังคม จะทำให้ประเทศเกิดความเจริญ และสามารถส่งต่อความยั่งยืนให้ลูกหลานเราในอนาคตได้

TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน

งาน Sustainability Forum 2021: “Navigating the Uncertainty with ESG” ได้จัดประเด็นการพูดคุยไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ The SDGs Objective for Competitiveness โดยคุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ที่กล่าวถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยนำแนวคิด ESG มาปรับใช้ โดยเฉพาะการตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นวาระของโลกที่ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวแก้ปัญหา ซึ่งธุรกิจไทยที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันและสร้างการการยอมรับในตลาดโลก

TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน

การอภิปรายในหัวข้อ Beyond ESG disclosure: outperformance with sustainability-focused innovation ที่ได้ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) Mr. Brad Denig Managing Director, Innovation for Sustainability Practice และ Ms. Shruti Kothari Head of Communication จาก AWR Lloyd มาร่วมถกประเด็นอภิปรายเรื่องการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ผลักดันเรื่องเรื่องความยั่งยืนขององค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์รวม

TMA จับมือธุรกิจไทย ถกประเด็นความอยู่รอดรับมือความไม่แน่นอน

หัวข้อ Leading Women in ESG “Balancing the Green, the Social & the Governance” ที่ได้รับรับเกียรติจากผู้บริหารหญิงเก่งทั้ง 4 ท่าน เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และดำเนินการอภิปราย โดยคุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

                        และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากวิทยากรรับเชิญระดับนานาชาติในหัวข้อ “Towards a better World” ที่กล่าวถึง Mr. Harald Neidhardt CEO & Curator, Future/io Institute และ Mr. Bernhard Kowatsch Head of World Food Programme Innovation Accelerator ในประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกอนาคตในมิติต่าง ๆ

            การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามหลักการ Green Meeting ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดจำนวนการพิมพ์เอกสารและใช้กระดาษรีไซเคิล ใช้ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิก ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องจัดงานให้ไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส งดใช้วัสดุจากโฟมในทุกกระบวนการจัดงาน เลือกใช้ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแยกประเภทขยะที่เกิดจากการจัดงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สตาร์อัพ และภาคการศึกษา กว่า 200 คน