4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

TK Square Korat กับเป้าหมายสู่การเป็น Korat Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก พร้อมเปิดแผนขยายพื้นที่บริการเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ TK Square Korat & TK Sport Club เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ

TK Square Korat เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้  ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย เด็กด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมเติมทักษะแบบต่อเนื่องผ่าน 4 โครงการใหญ่ ทั้งโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) โครงการศิลปะร่วมสมัย และโครงการเสริมทักษะด้าน ICT ทำให้วันนี้มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 500,000 คน

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ “TK Park” กล่าวว่า “TK Park" มุ่งมั่นสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชน หรือ People Space เพื่อเชื่อมโยง และเชื่อมต่อการเรียนรู้ของผู้คนไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ รวมกว่า 300 แห่ง หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา คือ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ TK Square Korat ที่เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2560 ตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงพยายามผลักดันให้ TK Square Korat ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก หรือ Global Network of Learning Cities  โดยสนับสนุนด้านการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและส่งข้อมูลให้เครือข่ายในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขึ้นและสนับสนุนนวัตกรรมจากส่วนกลาง ทั้งแอปพลิเคชัน หนังสือเสียง เพื่อช่วยให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

 

ด้าน นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา กล่าวว่า “เทศบาลนครราชสีมา มีเป้าหมายมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้แบบมีคุณภาพอย่างทั่วถึง กระตุ้นและยกระดับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นที่ตัวบุคคล ทั้งในแง่ทัศนคติ ทักษะ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รักและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ใน 4 ปีที่ผ่านมา TK Square Korat ได้รับความนิยมมีผู้เข้ารับบริการแล้วมากถึง 506,732 คน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปแล้วกว่า 977 กิจกรรม และยังเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามาทัศนศึกษาดูงานแล้วกว่า 21,908 คน แม้จะมีพื้นที่จำกัดเพียง 942 ตารางเมตร แต่มีผู้สนใจเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจึงมีแผนขยายพื้นที่บริการเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ TK Square Korat & TK Sport Club เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนภูมิรักษ์ 2  ซึ่งจะให้บริการห้องสมุดมีชีวิตในชั้น 1 และพื้นที่ออกกำลังแบบ Fitness Center บนชั้น 2 ของอาคาร โดยบริเวณด้านหน้าอาคารเป็นลานกีฬา สนามวิ่งออกกำลังกาย นันทนาการ ลานศิลปะ วัฒนธรรม เวทีอเนกประสงค์ 

พร้อมมีแผนเตรียมจัดโครงการต่อเนื่องอีก 20 โครงการ ทั้งโครงการด้านส่งเสริมการอ่าน และโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ฯลฯ มีการเพิ่มหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยตามความต้องการใช้งานและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ให้กับประชาชนทุกวัย เพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม Art Gallery and Exhibition เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการหรือผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ และเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และยังช่วยอนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนอีกด้วย

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

 

ในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 TK Square Korat ได้ปรับกิจกรรมไปสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของ TK Square Korat การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่คลิปทางช่อง YouTube รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ทั้งรูปแบบการประกวด รูปแบบการเวิร์กชอปออนไลน์ เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิต โดย TK Square Korat จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ ก่อนวันจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวโคราช

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก โดย นางสาว สิริพิรญาณ์ ช่วงเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ใช้บริการ TK Square Korat กล่าวว่า “ตนเองเป็นสมาชิกของ TK ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ ช่วงที่เรียนมัธยมปลายมักจะไปอ่านหนังสือหลังเลิกเรียน ยิ่งช่วงใกล้สอบได้เลือกหนังสือแบบฝึกหัดที่มีอยู่มาฝึกทำข้อสอบ หรือบางครั้งก็ใช้โซนคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงานอีกด้วย สำหรับตัวเองรู้สึกชอบและอยากให้มี TK Park อีกหลาย ๆ แห่ง เพราะทำให้คนที่อยากอ่านหนังสือ หรืออยากทำกิจกรรมมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในสถานที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่อความอยากเรียนรู้ โดยเฉพาะหลังเลิกเรียนเหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องรอผู้ปกครองมารับ สามารถมาทำการบ้าน อ่านหนังสือรอได้อย่างปลอดภัย”

4 ปี กับ TK Square Korat มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย Learning City แห่งยูเนสโก

ปัจจุบันสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด เปิดบริการแล้ว จำนวน 29 แห่ง ใน 22 จังหวัด นอกเหนือจากอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัดแล้ว TK Park ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีหลายแห่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน รวมกว่า 300 แห่ง เช่น ศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล 200 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน รวม 76 แห่งใน 76 จังหวัด และห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร 20 แห่ง