DGA - กพร. เปิดตัว ‘ทางรัฐ’ แพลตฟอร์มตรวจสอบสิทธิสวัสดิการคนไทย

DGA - กพร. เปิดตัว ‘ทางรัฐ’ แพลตฟอร์มตรวจสอบสิทธิสวัสดิการคนไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัว แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ พอร์ทัลกลางที่รวบรวมบริการของภาครัฐ ตอบโจทย์ประชาชนครอบคลุมทุกช่วงวัย เสมือนเป็นทางลัดสู่บริการของรัฐ ชูคอนเซ็ปท์ ‘รู้ ยื่น จ่าย รับ’ ได้ในแอปฯ เดียว

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี โดยแอปฯ “ทางรัฐ” จะรวบรวมบริการภาครัฐมาอยู่ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงธุรกรรมต่างๆ ของภาครัฐได้โดยสะดวก

นายอนุชา กล่าวว่า แอปพลิเคชันทางรัฐ จะตอบโจทย์ทุกช่วงวัยได้อย่างครบวงจร เนื่องจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของส่วนงานต่างๆ มาแสดงในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาให้คนไทยใช้งานง่าย รักษ์โลกด้วย เพราะเมื่อทำให้ระบบทำงานได้ครบลูป ก็จะลดการใช้กระดาษ โดย สพร.ร่วมกับหน่วยงานรัฐจัดทำ แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนระยะ 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการให้บริการประชาชน ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการกลางที่รวบรวมงานบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

นายอนุชา กล่าวต่อว่า แนวทางดังกล่าวนี้ถือเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐปรับปรุงระบบ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน จากแนวทางดังกล่าว สพร.จึงพัฒนาแพลตฟอร์มกลางต่อยอดขึ้นมาภายใต้ชื่อ ทางรัฐ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้จากจุดเดียวได้ ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องโหลดแอปนั้นแอปนี้เพื่อแยกใช้บริการต่างๆ ของรัฐ มิเช่นนั้น หน่วยความจำของสมาร์ทโฟนเต็มแน่ๆ

สำหรับความร่วมมือในการพัฒนา ทางรัฐ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  สำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้การให้บริการดิจิทัล เราสามารถเข้าใช้งานได้หลายอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, ตู้คีออส และ      แอปของพันธมิตร ทั้งนี้ บริการภาครัฐจะครอบคลุม 13 หมวด ได้แก่ หมวดทะเบียนราษฎร  หมวดที่อยู่อาศัยและที่ดิน  หมวดการเดินทาง  หมวดสุขภาพ  หมวดการศึกษา  หมวดสวัสดิการภาครัฐ  หมวดการทำงาน  หมวดการเงินและภาษี  หมวดการเกษตร หมวดความมั่นคงปลอดภัย หมวดสิ่งแวดล้อมหมวดนันทนาการ หมวดสิทธิพลเมือง