ไทยออยล์คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

ไทยออยล์คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จาก คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน  พิธีดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน  โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน