หลักสูตร เทคนิคเบื้องต้นด้านบัญชี-การเงิน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

หลักสูตร เทคนิคเบื้องต้นด้านบัญชี-การเงิน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

• ปรับ Mind Set เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน • เรียนรู้พื้นฐาน ในงบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเปลี่ยนแปลงการะแสเงินสด • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร

หัวข้ออบรม:

Work shop & Coaching
• การอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และการนำไปใช้งาน
• เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี
• จุดคุ้มทุน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย
• พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• อัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• ระดมความคิด 40%

บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี-การเงิน

9 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/09.09-basicfinance/Outline.pdf

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> https://panyathurakij.bangkokbiznews.com/

ติดต่อสอบถาม 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)