อ.ส.ค.ปลื้มขึ้นแท่นระดับAA รางวัล ITA  Awards  2021 คว้าคะแนน 96.17

อ.ส.ค.ปลื้มขึ้นแท่นระดับAA รางวัล ITA  Awards  2021 คว้าคะแนน 96.17

ขึ้นแท่นระดับAA ด้วยคะแนน96.17 เป็นอันดับ1ของรัฐวิสาหกิจกระทรวงเกษตรฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8,300 แห่งทั่วประเทศ 

อ.ส.ค.ปลื้มรางวัล ITA Awards 2021 ขึ้นแท่นระดับAA ด้วยคะแนน96.17 เป็นอันดับ1ของรัฐวิสาหกิจกระทรวงเกษตรฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8,300 แห่งทั่วประเทศ  ด้านอ.ส.ค.ประกาศเดินหน้าเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ พร้อมยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า อ.ส.ค.ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลการประเมินที่ระดับAA ด้วยคะแนน 96.17 เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และได้ลำดับที่ 3 จาก 23 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และลำดับที่ 15 จาก 51 รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8,300 แห่งทั่วประเทศ  และที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดคือในปีนี้อ.ส.ค.ได้คะแนนชี้วัดด้านการป้องกันทุจริตและด้านการเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนนเต็มไม่มีหักอีกด้วย  

สำหรับการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  จัดขึ้นโดย ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี    โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ  1.เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร2.สร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมและ3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริง และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  

 

  “อ.ส.ค.มีความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากรวมทั้งมีความตื่นตัวในการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้องค์กรมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพนักงานทุกคน รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอ.ส.ค.ให้เกิดความโปร่งใส่และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในครั้งนี้และอ.ส.ค.ยังคงเดินหน้าสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในองค์กรทุกมิติ  ยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อ.ส.ค.เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับมากยิ่งขึ้น  ” นายสุชาติ กล่าว