"นิด้า" จัดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

"นิด้า" จัดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เชิญร่วมบริจาคเงินสบทบ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (NIDA) ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของวัดธรรมามูล หรือดำเนินการบริจาคไปยังสถาบันได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. เงินสด บริจาคได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานสถาบัน ชั้น 6 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. ธนาณัติ สั่งจ่าย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นิด้า 00205 ในนาม "ผู้อำนวยการกองกลาง" โปรดจัดส่งธนาณัติ และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาที่ ผู้อำนวยการกองกลาง เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  3. โอนเงินเข้าบัญชี "กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"
  • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 040-2-52773-2 
  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-0-01340-8

ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไปยังกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานสถาบัน เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือทางโทรสาร 0 2375 8798, อีเมล [email protected] เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้นำไปลดหย่อนภาษีต่อไป 

หมายเหตุ ออกใบอนุโมทนาบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2727 3497