Dow คว้ารางวัล องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Dow คว้ารางวัล องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Dow มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ DOW คว้ารางวัล องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก กรมอนามัย มาได้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบโล่องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award 2022) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์และพัฒนาความก้าวหน้าของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบโล่จาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก ที่มุ่งพัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF) เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพและลดปัญหาสังคม โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครอง ฯลฯ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ภายใต้โครงการ "ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด" นับตั้งแต่ในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19

Dow คว้ารางวัล องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม