สวค. ประชุมวางโมเดลประยุกต์วิศวกรรม จัดการทรัพยากรสุขภาพโรงพยาบาล

สวค. ประชุมวางโมเดลประยุกต์วิศวกรรม จัดการทรัพยากรสุขภาพโรงพยาบาล

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรม ในการจัดการทรัพยากรสุขภาพของโรงพยาบาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านสาธารณสุข

สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ(สวค.)   ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรม ในการจัดการทรัพยากรสุขภาพของโรงพยาบาล”  ที่โรงแรม มิราเคิลแกรนด์  โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ทางออนไลน์และออนไซต์กว่า 100 คน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการระบาดของโควิด-19  หน่วยบริการด้านสาธารณสุข ได้นำระบบเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขในบางพื้นที่ เช่น ระบบการฉีดวัคซีนที่จังหวัดนครราชสีมา การแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงพยาบาลในพื้นที่  เช่น การหาเตียงว่าง หาเครื่องเอกซเรย์ปอด

“หากใช้ระบบสาธารณสุขแบบเดิมก็จะเหนื่อยมาก ถ้านำศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรเข้ามาช่วย น่าจะเป็นทิศทางที่ดี  ซึ่งการสัมมนาในวันนี้จะมีการถอดบทเรียนทำเป็นโมเดล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุข และต้องคำนึงถึงประสิทธิผลที่ประชาชนจะได้รับด้วย”

 ดร.กฤษดา แสวงดี หัวหน้าทีมนักวิจัยและ อุปนายกสภาการพยาบาล  กล่าวว่า จุดเด่นที่ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยประสบความสำเร็จ  คือสังคมมีการตื่นตัวและมีความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  และประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่า การรักษาโรคไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลอย่างเดียว มีทางเลือกอื่นๆ ที่ทำได้ 

สวค. ประชุมวางโมเดลประยุกต์วิศวกรรม จัดการทรัพยากรสุขภาพโรงพยาบาล

 

ในภาวะวิกฤติ ทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์  ต่างให้ความสนใจการใช้สื่อออนไลน์ และจากบทเรียนของบุคลากรทางการแพทย์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะในการรักษาคนไข้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“เราคาดหวังว่าศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่จะใช้ในการวางแผนทรัพยากร และการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบรรจุบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 30,000  ตำแหน่งเพื่อเป็นข้าราชการ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานหนัก  ไม่เช่นนั้นอาจประสบกับปัญหาบุคลากรลาออก เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร”

สำหรับตัวอย่าง การใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรม ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ ได้แก่

1.การคาดการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการรับมือ  

2.การสร้างแบบจำลอง เพื่อดูแลการให้บริการฉีดวัคซีน

3.แนวทางการรับมือ เพื่อระดมทรัพยากรกำลังคน และกระบวนการทำงานที่จำเป็น

4. การจัดตารางเวรเจ้าหน้าที่ด้วยโมเดลคณิตศาสตร์  เป็นต้น