ส่งเสริมอาชีพให้ "คนไร้ที่พึ่ง" สร้างมูลค่าให้กับถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย

ส่งเสริมอาชีพให้ "คนไร้ที่พึ่ง" สร้างมูลค่าให้กับถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่ง”

วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer-Cement and Green Solution Business ในเอสซีจี ร่วมลงนาม

ส่งเสริมอาชีพให้ "คนไร้ที่พึ่ง" สร้างมูลค่าให้กับถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนเปราะบาง โดยมุ่งเป้าหมายในการยุติความยากจนทุกรูปแบบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจจัดสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ได้ดำเนินโครงการ “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมอาชีพให้ "คนไร้ที่พึ่ง" สร้างมูลค่าให้กับถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย

นายสยามรัฐ เสริมว่า เอสซีจีมุ่งดำเนินแผนงานตามนโยบาย ESG 4 Plus ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำความร่วมมือ โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทั้ง 14 แห่ง ผ่านการเพิ่มมูลค่าถุงปูนซีเมนต์รอการทำลาย นำมาจัดทำเป็นสินค้าอาทิ กระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเหล่านี้ จะได้มีโอกาสฟื้นฟูทักษะอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีโอกาสในการช่วยเหลือตัวเองและกลับสู่สังคมได้ ทั้งนี้เอสซีจีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายช่องการทางการจัดจำหน่าย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่ง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความเหลื่อมล้ำ และ BCG Economy