"บิทคับ" จับมือ ม.รังสิต เปิดวิชา "คริปโทฯศึกษา" เสริมทักษะแห่งอนาคต

"บิทคับ" จับมือ ม.รังสิต เปิดวิชา "คริปโทฯศึกษา" เสริมทักษะแห่งอนาคต

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดวิชาคริปโทฯศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในทุกระดับ รู้ลึก รู้จริง ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ปูทางสู่ทักษะแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจับมือกับ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดวิชาคริปโทฯศึกษา (RSU156) โดยจะสอนเกี่ยวกับ พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน , เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล , เทคโนโลยีบล็อกเชน , สกุลเงินคริปโทฯ , ประวัติและการพัฒนาสกุลเงินคริปโทฯ , การผลิตเหรียญคริปโทฯ , กระเป๋าเงินคริปโทฯ , การค้าและแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทฯ , การบริหารความเสี่ยง , การวิเคราะห์เชิงเทคนิค , ผลกระทบของสกุลเงินคริปโทฯต่อเศรษฐกิจและสังคม , แนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต , กฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน หรือนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่สู่ทักษะแห่งอนาคต ให้รู้ลึก รู้จริง โดยเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในทีมบิทคับอะคาเดมี บริษัท บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ทั้งนี้จะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 

"บิทคับ" จับมือ ม.รังสิต เปิดวิชา "คริปโทฯศึกษา" เสริมทักษะแห่งอนาคต

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “ระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยหลักนั้นมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญทำให้ผู้คนทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาทิ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ โดยคนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการธนาคารผ่านมือถือ (Mobile Banking) มากขึ้น ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานรูปแบบ work from home รวมถึงผู้คนหันมาสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้นจากกระแสการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนั้นในเมื่อโลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่ต้องยอมรับนั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกยุคใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง”

"บิทคับ" จับมือ ม.รังสิต เปิดวิชา "คริปโทฯศึกษา" เสริมทักษะแห่งอนาคต

ด้านนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เผยว่า “ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ Web 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น ซึ่งเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียน เนื่องด้วยบิทคับมีความต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล ทั้งนี้เราจะมุ่งเน้นและช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาส รายได้ และอาชีพได้ในอนาคต” 
 
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต มอบปริญญาศิลป ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าทำธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศ รวมไปถึงการผลักดันด้านเทคโนโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งนี้เรายังเชิญคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภาเป็นคณะกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์”

นอกจากนี้ทาง บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด มีการวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อนำผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มาจัดทำ NFT Collection พิเศษ ในลำดับต่อไป