อัปเดตมิถุนายน 2567 ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องจ่ายเท่าไหร่

อัปเดตมิถุนายน 2567 ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องจ่ายเท่าไหร่

อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 2567 กรมการขนส่งทางบก เปิดขั้นตอนการ “ต่ออายุใบขับขี่” ทั้งแบบทำใบขับขี่ใหม่ การต่ออายุใบขับขี่ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี และชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี รวมถึงค่าธรรมเนียมต้องจ่ายเท่าไหร่ ขาดต่อใบขับขี่หมดอายุ มีผลอย่างไร ต่อล่วงหน้าได้กี่วัน

อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 2567 ขั้นตอนการ “ต่ออายุใบขับขี่” ทั้งแบบทำใบขับขี่ใหม่ การต่ออายุใบขับขี่ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี และชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

อัปเดตมิถุนายน 2567 ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องจ่ายเท่าไหร่

วิธีทำใบขับขี่ใหม่ มิถุนายน 2567 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 

 • จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว

วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)

 • อบรม 5 ชั่วโมง
 • ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ

วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

 • ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 305 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 205 บาท

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

 • จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

 • ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

อัปเดตมิถุนายน 2567 ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องจ่ายเท่าไหร่

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง 
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 • อบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/
 • จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

 

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

 • ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ขาดต่อใบขับขี่ มีผลอย่างไร ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่

 • ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถไปต่อใบขับขี่ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด 
 • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ 
 • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติขับรถใหม่ เหมือนกับการสอบใบขับขี่ใหม่ทุกขั้นตอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมการขนส่งทางบก Call Center 1584 หรือ www.dlt.go.th/th