สัมมนา Thailand Quality Award Roadshow 2019 

15 มีนาคม 2562
8147

ในวันจันทร์ที่ 18 มี.ค.62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค.62 โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  "Thailand Quality Award Roadshow 2018 - องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต" ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนำไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร และพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากองค์กรตัวอย่างที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังการบรรยายเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่   www.ftpi.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร) ต่อ 433 (สุภารัตน์) หรือ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

 

Public Relations Officer
Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405 (รุ่ง)

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

E-mail: pr@ftpi.or.th

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All