“รพ.พญาไท-เปาโล เปิดตัว CIL - Center of Interactive Learning

17 พฤษภาคม 2561
1829

คลังแสงความรู้ จับมือ หอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตร “4D” และระบบ Hybrid Learning ติดอาวุธทางปัญญาฝ่ายุคดิจิตอล

เครือรพ.พญาไท-เปาโล เปิดตัว CIL - Center of Interactive Learning คลังแสงความรู้ จับมือ หอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตร4D” และระบบ Hybrid Learning ติดอาวุธทางปัญญาฝ่ายุคดิจิตอล

ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยี มีบทบาททำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลา การจะพลิกโฉมสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ ก็ต่อเมื่อบุคลากรลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ “ความรู้” เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุด ทั้งความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ร่วมกันในการพัฒนาผลงานต่างๆอย่างเป็นระบบ รวมถึงความรู้ที่สามารถถ่ายทอดระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเข้าถึงได้ง่าย

นั่นคือที่มาของการที่ เครือรพ.พญาไท-เปาโล ในการปรับรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่ Center of Interactive Learning หรือ CIL (ซีล) ศูนย์รวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร สามารถถ่ายทอดความรู้ ด้วยการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมใหม่

การเรียนรู้ในรูปแบบ Center of Interactive Learning ภายใต้ชื่อ โครงการ Hybrid Learning คือ ความร่วมมือระหว่างเครือรพ.พญาไท-เปาโล โดยคุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือรพ.พญาไท-เปาโล กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 4D ประกอบด้วย Disruptive Business Trend, Design Thinking, Digital Transformation, และ Digital Business Canvas อีกทั้งพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning Platform ซึ่งเป็นการผสมผสานจุดแข็งของการเรียนรู้ในห้องเรียน กับ Digital Learning สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อ Disruption อย่างยั่งยืน

โครงการ Hybrid Learning นี้จะเป็นโครงการนำร่องของ Center of Interactive Learning เป็นการต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ทุกระดับ เข้าถึงองค์ความรู้ที่กว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และลงมือทำ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:-

คุณหทัยดิส มุ่งถิ่น

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

โทร. 02-617-2444 ต่อ 5280

Mobile: 081 649 8989

Email: hathaidis_mun@phyathai.com

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: