โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “BANGKOK BRAND”

17 กรกฎาคม 2560
1618

 

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร“BANGKOK BRAND” เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐานกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครจัดโครงการเปิดรับคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ตราเครื่องหมายการค้า“Bangkok Brand” มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐานกรุงเทพมหานครและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์(Identity) ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครโดยการนำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์“Bangkok Brand” มาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมการคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการสร้างโอกาสแก่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรุงเทพมาหานครตราเครื่องหมาย“Bangkok Brand” ถือเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือในสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่มีเครื่องหมายตราผลิตภัณฑ์“Bangkok Brand” ต่อการบริโภคสินค้าของชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงการเผยแพร่แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร(Bangkok Brand) ตลอดจนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร(Bangkok Brand) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการต่อยอดและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลได้ส่วนสินค้าที่มีคุณภาพระดับปานกลางก็ยังสามารถพัฒนาสินค้ายกระดับสู่ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร(Bangkok Brand) ได้ตลอดทั้งส่งเสริมสร้างกระแสนิยมให้เกิดการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่ได้รับตรา“Bangkok Brand”

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร“Bangkok Brand” มุ่งเน้นด้านมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับและสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับมหานครแห่งอาเซียนอีกด้วยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ “Bangkok Brand” เป็นอย่างมากสำหรับประเภทสินค้าที่รับการคัดสรรแบ่งเป็น5 ประเภทคือประเภทอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทผ้า/เครื่องแต่งกายประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรุงเทพมหานครทสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระหว่างวันที่17 – 25 กรกฎาคมนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ที่กองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครโทร. 02 247 9493 ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) โทรศัพท์ 02 727 3747

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

คลัง ลั่นทุนสำรองไทยแกร่ง