ไฟเขียว! แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 15 เรื่องเร่งด่วน 5 ปี

30 พฤศจิกายน 2561
4,066

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติไฟเขียว 23 แผนแม่บท กำหนด 15 ประเด็นเร่งด่วน จำแนก 4 กลุ่ม วางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปีแรกเพื่อให้มีการเติบโตได้ในอนาคต เตรียมนำแผนเร่งด่วนวางกรอบการจัดทำงบประมาณสอดคล้องงบลงทุนรัฐปีละ 5-6 แสนล้านบาท เริ่มปีงบฯ63

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ (30 พ.ย.) ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมฯเห็นชอบในหลักการการกำหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น

โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป 2. การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ มีความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.การรองรับการเจริญ เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ4.การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมจำนวน 15 ประเด็น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ประสานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงบประมาณ ในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งข้อเสนอของที่ประชุมเช่น ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำไว้ในเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมฯได้มีการหารือว่าการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาประเทศที่งบประมาณมีวงเงินลงทุนประมาณ 5 -6 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำคำของบประมาณ ส่วนการใช้งบประมาณในปี 2562 สำนักงบประมาณได้ชี้แจงว่าสามารถแปรญัตติงบประมาณมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นเรื่องเร่งด่วนได้ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาภายในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง