สธ.หนุนใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

20 มิถุนายน 2561
1,470

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยความปลอดภัยที่สูงขึ้น

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 (Digital Health Annual Conference 2018) พร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพดีเด่น 3 ประเภท คือนิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรีกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ(Digital Health) เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักรู้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทุกวันได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ยกระดับคุณภาพบริการ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลเบื้องต้นแบบ Real-Time เพิ่มการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ช่วยให้มีความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ มีระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันในมือถือ ระบบคิว ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงการแพทย์ทางไกล ที่ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพง่ายขึ้น ด้วยความปลอดภัยที่สูงขึ้น

ด้านนายแพทย์พลวรรธน์  วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 จัดขึ้นครั้งที่ 4  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย องค์กรชั้นนำด้านสุขภาพระหว่างประเทศ อาทิ  HIMSS มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ภายใต้ธีมงาน “Innovations for eHealth” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ ช่วยผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ


สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ มีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ได้รับรางวัลดี และดีเด่น รวม 3 รางวัล จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-น่าน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลดี ดีเด่น และยอดเยี่ยม รวม 4 รางวัล 3.ประเภทเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลดี ดีเด่น และยอดเยี่ยม รวม 3 รางวัล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง