ธ.ออมสิน ตอกย้ำการเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต จัดโครงการ 'ออมสินสีขาว'

19 มิถุนายน 2561
4,603

ธ.ออมสิน จัดกิจกรรมรวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ “ออมสินสีขาว” แสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากนั้นมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทุจริต 4.0”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ “ออมสินสีขาว” โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมพิธีแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากนั้นมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทุจริต 4.0” โดย นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสสินบน” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารออมสินร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ข้อบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยธนาคารออมสินได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม “งานออมสินสีขาว” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้ งานออมสินสีขาวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ออมสิน...โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิงรุกภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2558 ในมาตราสำคัญ คือ มาตรา 123/5 ซึ่งกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาร่วมบรรยายและเสวนาดังกล่าว

สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้ มาจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนกำหนดเป็นภารกิจหลักที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มีความรัดกุม มีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานต่อกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ ขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังที่จะเห็นทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งในภาคประชาชนเอง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนโยบายดังกล่าว ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส จึงได้จัดให้มี “โครงการออมสินสีขาว” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง