โปรดเกล้าฯ 'ชัยพร รัตนนาคะ' เป็นนายกสภามรภ.อุดรธานี

17 พฤษภาคม 2561
1,774

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ชัยพร รัตนนาคะ" เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพจน์ สะเพียรชัย ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายพจน์ สะเพียรชัย ได้ถึงแก่อนิจกรรม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยพร รัตนนาคะ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แทนตําแหน่งที่ว่าง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง