'เกษตรฯ' ถกยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานสากล

14 มีนาคม 2561
1,549

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” สู่มาตรฐานสากล สนองตลาดโลก

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” โดยให้ความสำคัญในการยกระดับข้าวไทยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กรมการข้าวศึกษา วิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะด้านข้าว จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับข้าวไทยให้มีคุณภาพดีในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก หากเกษตรกรนำองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมการข้าวไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการข้าวทั้งระบบตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงปีการผลิต 2559 - 2561 โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พืชปุ๋ยสด พืชอาหารสัตว์ การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในระยะเร่งด่วน รวมถึงรัฐบาลไทยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจนในอนาคตให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีมุ่งยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในภาคการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าปฐมภูมิ ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมการข้าวก็มีความสำคัญ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งด้านของวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านข้าว เพื่อจะได้มีแนวทางหรือข้อมูลในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาการวิจัย หรือเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง