ก.ล.ต.จี้ 'บอร์ดไอเฟค' เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

13 มีนาคม 2561
2,381

ก.ล.ต.บี้คณะกรรมการไอเฟค เร่งเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบอร์ดชุดใหม่ ฝ่าฝืนโดนมาตรา 89/7 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แถลงข่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าจะคืนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารกิจการของ IFEC เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีต่อไป

แนวทางที่ IFEC จะดำเนินการ เป็นแนวทางที่ ก.ล.ต. ได้เสนอแนะให้ IFEC ดำเนินการและผลักดันให้กรรมการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่า IFEC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อและเลือกตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ ภายใต้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้ว

ดังนั้นก.ล.ต. เห็นว่า IFEC ต้องรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด โดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ได้เคยมีหนังสือให้กรรมการ IFEC ชี้แจงแล้ว หากกรรม การ IFEC ไม่ดำเนินการใดๆ ก.ล.ต. อาจพิจารณาว่ากรรมการ IFEC ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

แชร์ข่าว :
Tags: