โปรดเกล้าฯ 'วิชัย เทียนถาวร' เป็นศาสตราจารย์พิเศษ

8 มีนาคม 2561
2,058

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "วิชัย เทียนถาวร" จากอาจารย์พิเศษเป็นศาสตราจารย์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิชัย เทียนถาวร อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตร

แชร์ข่าว :
Tags: