สศก.โชว์ 5 ประสานยกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2561
1,772

สศก.โชว์ผลโครงการ 5 ประสาน ปี 60 ยกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่ พร้อมหนุนเกษตรกรต่อเนื่องในปี 61

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด ปราชญ์เกษตร ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการ และส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สศก.ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2560 (ผลการดำเนินงานระหว่างกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2560) พบว่า ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการวางแผนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดรายจ่ายทางการเกษตรด้วยการพึ่งพาตนเองเฉลี่ย 1,736 บาท/เดือน หรือ 20,832 บาท/ปี

โดยแบ่งเป็นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวน 964 บาท/เดือน และลดรายจ่ายทางการเกษตร เช่น ใช้แรงงานตนเอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง และอาหารสัตว์ใช้เอง จำนวน 772 บาท/เดือน นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนได้ 132 บาท/เดือน เช่น ค่าบุหรี่ สุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค ส่งผลให้เกษตรกรมีการออมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นและชำระหนี้ได้ตรงเวลาจากการพึ่งพาตนเอง

พร้อมนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เกษตรกรตั้งใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ คือ แหล่งน้ำ นาข้าว ปลูกพืช และที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ ส่วนเกษตรกรที่มีสภาพของพื้นที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และยังไม่พร้อมด้านสภาพพื้นที่ มีความตั้งใจจะทำการเกษตรแบบผสมผสาน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจากพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง