ประกาศแต่งตั้ง 'ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์' เป็นประธานประเมิน สสส.

10 มกราคม 2561
2,141

ลงราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์" เป็นประธานประเมินผลงานของกองทุน สสส.

ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน ๗ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งในจํานวนดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ และ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ ได้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จะพ้นจากตําแหน่ง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน ๒ คน เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงและที่จะว่างตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ทั้งนี้ ให้ลําดับที่ ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ลําดับที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง