เล็งขึ้นเครื่องหมาย 'C' กลุ่มบจ.ที่มีปัญหาฐานะการเงิน

24 พฤศจิกายน 2560
4,541

"ก.ล.ต." เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุนในบจ. เล็งใช้เครื่องหมาย "C" จัดกลุ่มบจ.ที่มีปัญหาฐานะการเงิน

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ผู้ลงทุนควรมีหลักการเลือกลงทุนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ดี ด้วยการศึกษาข้อมูลสำคัญเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ รายงาน 56-1 และรายงานอื่น ๆ ตามรอบระยะเวลา อาทิ รายงานงบการเงินรายได้ไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงาน 56-1 จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ทั้งการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมลักษณะของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ,การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ และส่วนวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินของบริษัทนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ผู้ลงทุนควรมีหลักการเลือกลงทุนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ดี ด้วยการศึกษาข้อมูลสำคัญเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ รายงาน 56-1 และรายงานอื่น ๆ ตามรอบระยะเวลา อาทิ รายงานงบการเงินรายได้ไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงาน 56-1 จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ทั้งการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมลักษณะของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ,การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ และส่วนวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี ก่อนบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะมีกระบวนการกลั่นกรองในเบื้องต้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และเมื่อเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯก็ยังมีกลไกการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนนั้นมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาตรการเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อช่วยจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาฐานะการเงิน ปัญหาด้านงบการเงิน หรือปัญหาลักษณะธุรกิจ โดยการขึ้นเครื่องหมาย "C" และกำหนดให้เป็นหุ้นที่ซื้อขายด้วย cash balance ซึ่งจะได้นำมาใช้ต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง