“ดีอี”คลอดแผนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์3ปี

11 ตุลาคม 2560
2,476

บอร์ดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อนุมัติแผนดำเนินการ 3 ปีเริ่ม 2561-2563 เร่งเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน รองรับบิ๊กดาต้า ไอโอที คลาวด์ คอมพิวติ้ง

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการของร่างแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะ 3 ปีเริ่มปี 2561 - 2563 พร้อมการจัดลำดับความสำคัญของร่างแนวทางการดำเนินงาน

โดยกรอบแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย 1. การอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้า รองรับการแข่งขันในเวทีโลก 2.พัฒนาการเชื่อมโยงมาตรฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3.พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และมาตรการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

4. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการใช้งานบิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) และคลาวด์ คอมพิวติ้ง 5. เปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ทุกส่วนยอมรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 6.สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (โอเพ่น ดาต้า) 7. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือบริการรูปแบบใหม่ และ 8.สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนั้น บอร์ดยังได้มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตให้ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจบริการอี-เพย์เมนต์ ในประเทศไทย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ และต้องให้บริการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ทั้งนี้ วีซ่าได้ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจบริการประเภทบัญชี ค(1) คือ ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ การให้บริการหักบัญชี และบัญชี ค (4) คือ ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ เพื่อจะให้บริการเครือข่ายระบบการชำระเงินในประเทศ โดยรองรับการทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตที่ใช้มาตรฐานชิพการ์ดกลางของไทย ผ่านช่องทางเครื่องรูดบัตร (อีดีซี) และช่องทางออนไลน์ (ธุรกรรมอี-คอมเมิร์ซ)

แชร์ข่าว :
Tags: