รวมพลังจิตอาสาปั้นก้อนอีเอ็มบอลแก้น้ำเน่าเสีย

13 กันยายน 2560
938

กาฬสินธุ์ รวมพลังจิตอาสาปั้นอีเอ็มบอล เพื่อนำไปฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำน้ำปาว และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปั้นก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็มบอล เพื่อนำไปฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำน้ำปาว และเพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มีการย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศ ตลอดจนเป็นการสร้างความผาสุกให้กับประชาชนมุ่งสู่ “บ้านสวย เมืองสุข”

นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ทั้งพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งนี้แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลงแล้ว 13 อำเภอ แต่ยังคงเหลืออีก 5 อำเภอ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาว และยังคงมีสภาพน้ำท่วมขัง โดยการย่อยสลายของวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นอินทรียวัตถุในพื้นที่น้ำท่วมขังนั้นทำให้เกิดการระบายก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการชะล้างสารเคมีจากพื้นที่การเกษตร มีการปนเปื้อนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งเกิดการเน่าเสียของวัชพืชที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วไหลรวมลงสู่แหล่งน้ำ จึงทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมลง อาจไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ทั้งการอุปโภค บริโภค ดังนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปั้นก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็มบอล ขึ้นตามแนวทางประชารัฐ และร่วมกันทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน โดยจะมีการนำอีเอ็มบอลไปฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำน้ำปาวในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มีการย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศ ตลอดจนเป็นการสร้างความผาสุกให้กับประชาชนมุ่งสู่ “บ้านสวย เมืองสุข” ต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง