ขนส่งเตือนติดหลังคาจักรยานยนต์เสี่ยงอันตราย!!

28 กรกฎาคม 2560
3,328

"กรมการขนส่งทางบก" เตือนติดตั้งร่มบังลม - หลังคากันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์ไม่มั่นคงแข็งแรงเสี่ยงอันตราย!!

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันเจ้าของรถจักรยานยนต์ นิยมแก้ไขดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้ในช่วงฤดูฝนนี้

จากการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งร่มบังลมบนรถจักรยานยนต์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรมและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากนำมาใช้งานบนท้องถนน เช่น โครงร่มแกว่งไปมา หรืออาจหลุดตกหล่นขณะขับขี่ รวมถึงตัวโครงร่มบังลมที่มีความสูงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทรงตัวของรถ หรือบดบังทัศวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก เน้นมาตรการสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้จำหน่ายได้รับทราบถึงความไม่ปลอดภัยของการติดอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมรถ การทรงตัว หรือกรณีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจหลุดออกจากรถ รวมถึงความเสี่ยงจากการติดตั้งร่มอย่างไม่มั่นคงและถูกต้องเมื่อมีแรงปะทะจากลมหรือฝนอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร่มหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นและเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้เจ้าของรถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทางร่วมกัน

สำหรับการแก้ไขดัดแปลงตัวรถใดๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน จึงจะสามารถให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยเวลาใช้งาน นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการควบคุมรถ การทรงตัว เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง