• 18 พฤษภาคม 2562

    ขบวนแห่บั้งไฟและวิถีวัฒนธรรมผู้ไท

    ทั้ง 7 ขบวนแห่ไปตามถนนสมเด็จ - มุกดาหาร ในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Recommended