หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆ ขององค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ

หัวข้ออบรม:
การกำหนดเป้าหมายองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ภาพรวมการจัดทำระบบประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ
• การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ให้เป็นเป้าหมายองค์กร

การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆขององค์กร
• การทำโครงสร้างตัวชี้วัด (KPI), โครงสร้างทำกำไร เพื่อให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร
• การกำหนด KPI สำคัญด้านต่างๆ ตามหลัก Balanced Scorecard
การกำหนด KPI หน่วยงานให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง
• การกระจายและมอบหมาย KPI องค์กรด้านต่างๆ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การกำหนด KPI จากความคาดหวังต่อหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของหน่วยงาน (Functional KPI)
• การกระจายและมอบหมาย KPI หน่วยงานสู่แต่ละตำแหน่งานในหน่วยงาน

การจัดทำแบบประเมินผลงานรายบุคคล (Performance Appraisal)
• หลักการกำหนดหัวข้อประเมินผลงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Individual Indicator)
• การกำหนดหัวข้อประเมิน Competency เชิงพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
• รูปแบบการทำใบประเมินผล กำหนดสัดส่วน KPI & Competency และการคำนวณเกรดผลงาน
• แนวทางการเก็บข้อมูล และกระบวนการ Implement ระบบประเมินผลงาน
• แนวทางการปรับเงินเดือนตาม Budget แบบไม่ใช้ Bell Curve และ จ่ายโบนัสจากระบบประเมินผล

25 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.25-kpi/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :