หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

เจาะประเด็นที่นายจ้างแพ้คดี เสียหายนับล้าน

หัวข้ออบรม
การจ้างงาน
• ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน ?
• ไม่ผ่านทดลองงาน จ้างอย่างไร ไม่ต้องจ่ายเงิน
• พนักงานมาทำงานสาย ขาดงาน หรือ หายไปเฉย ๆ บริษัทมีสิทธิ์ตัดค่าจ้างได้ ตามกฎหมายข้อไหน

วัน เวลาทำงานปกติ
• ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร
• จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนแล้วให้ทำโอที ทุกวันได้หรือไม่

วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด
• ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
• หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
• พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนแทนหรือไม่ อย่างไร
• การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ต้องทำอย่างไร

วันลา
• ลาป่วยบ่อย ป่วยไม่จริง จะจัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด
• พนักงานหญิงมีครรภ์ จะทำโอทีหรือวันหยุดได้หรือไม่

การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน
• การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
• การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
• การเลิกจ้างกรณีผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน

ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
• ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
• สัญญาจ้างแบบปีต่อปี เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
• สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง ไม่เคยเจรจา นายจ้างให้เอง ถ้านายจ้างอยากจะยกเลิกเองได้หรือไม่
• ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.16-law/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :