หลักสูตร วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่ให้คุณและให้โทษกับองค์กร

ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรม
หลักและกลยุทธ์การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
• การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายในการสัมภาษณ์ การเตรียมประเด็น และเนื้อหา
• เทคนิคการสื่อสารและบุคลิกภาพในระหว่างการสัมภาษณ์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
• การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการให้สัมภาษณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เทคนิคการให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
• การให้สัมภาษณ์พิเศษ (Exclusive Interview)
• การให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ (TV Program Interview)
• การให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าว (News Conference Interview)
• การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) และการดักสัมภาษณ์

28 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.28-interview/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :