หลักสูตร การบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษาบุคลากรทั้ง 9 แบบ

รู้จักตัวตนของตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นจริงๆ

หัวข้ออบรม

หัวข้ออบรม
ค้นหาตัวเองและทำความรู้จักบุคลากรทั้ง 9 แบบ
• แนะนำและค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรม
• ทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักตัวเองและเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
• เจาะลึก แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละสไตล์

บริหาร สร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษาบุคลากร 9 แบบ
• สไตล์การทำงานและการสื่อสารของบุคลากร 9 แบบ
• การบริหารบุคลากร 9 แบบ
• สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 9 แบบ
• การธำรงรักษาบุคลากร 9 แบบ ให้อยู่กับองค์กรนานๆ
• แนวทางพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากร 9 แบบ

18 กันยาย 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/09.18-enneargram/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :