หลักสูตร การสะท้อนผลงานและการโค้ชเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เทคนิคการพูดคุยเพื่อสะท้อนผลงานอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นศักยภาพในตัวบุคคลด้วยการโค้ช

หัวข้ออบรม

กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ทีมงานและองค์กร
• อุปสรรคและความล้มเหลวของการบริหารผลงาน
• เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด S.M.A.R.T.E.R GOAL
• พิชิตความสำเร็จอย่างมีแบบแผนด้วยการวางแผนปฏิบัติการรองรับที่มีประสิทธิภาพ (Action Plan)

อย่าคิดว่าฉันเหมือนเขา อย่าเหมาว่าเราเหมือนกัน เรียนรู้และเข้าใจคนแต่ละประเภท
• วิเคราะห์คนแต่ละประเภทด้วย DISC
• เทคนิคในการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับคน 4 ประเภทให้อยู่หมัด

ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยการสะท้อนผลงาน (Performance Feedback) ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
• เครื่องมือในการติดตาม ประเมินความคืบหน้าของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
• ขั้นตอนและเทคนิคการให้สะท้อนผลงานที่จูงใจและสร้างสรรค์
• ฝึกปฏิบัติการสะท้อนผลงานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น พนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าความคาดหมาย

“การโค้ช” (Coaching) เพื่อกระตุ้นและดึงศักยภาพในตัวบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ความหมายของการโค้ช กฎทองของการโค้ช คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
• ขั้นตอนและวิธีการโค้ชด้วยการตั้งคำถามและ GROW Model
• สิ่งที่ควรปฏิบัติและควรหลีกเลี่ยง (Do & Don’t) ในการโค้ชเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลัง (Powerful Question)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพและยั่งยืน
• แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทีมงาน
• วิธีการสร้างวัฒธรรมการทำงานสู่ความสำเร็จด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ

17 กันยาย 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/09.17-performance/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :