หลักสูตร Professional Project Management 2 วัน

“การบริหารโครงการ” หนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills)

หัวข้ออบรม
Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
• กลยุทธ์ขององค์กรและวงจรโครงการ (Project Cycle)
• หลักคิดพื้นฐานและธรรมชาติเฉพาะของโครงการ
• ทำไมต้องใช้การบริหารแบบโครงการ
• ผลสำเร็จของโครงการดูจากอะไร?

Module 2 การออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการ
• กำหนดแนวคิดและขอบเขตโครงการ
• Feasibility Studies
• การคัดเลือกโครงการ
• Stakeholder Analysis
• การจัดสรรทรัพยากร
• Project Scheduling
• การออกแบบโครงสร้างองค์กร
• Project Risk Management
• การจัดหาทรัพยากรจากภายนอก
• การสื่อสารในงานโครงการ
• การยุติโครงการ

Module 3 แนวทางและเครื่องมือในการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ
• บทบาทของผู้จัดการโครงการ และการคัดเลือกทีม
• การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
• การเร่งรัดโครงการ
• เครื่องมือ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility Studies
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในทุกธุรกิจ

13-14 กันยาย 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.13-14-projectmanage/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :