หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

เทคนิคสร้างสัมพันธภาพ บริหารจัดการความแตกต่างทางความคิด คลี่คลายความขัดแย้งผ่านกิจกรรม “กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue)” ซึ่งเป็นหัวใจของศาสตร์ทางการสื่อสาร

หัวข้ออบรม
• คุณสมบัติ “ผู้นำ” จากงานวิจัยมหาวิทยาลัย Harvard
• การกระตุ้นการตระหนักรู้ภายในตนเองเรียนรู้ผ่านแนวคิดหัวใจนักปราชญ์และกระบวนการฟัง พูดอ่าน เขียนผ่านกิจกรรม “การสะท้อนภาวะผู้นำภายในตนเอง”
• เรียนรู้ทักษะการเป็น “ผู้นำ” และ ”ผู้ตาม” ผ่านกระบวนการละครสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการการบริหาร “อำนาจ” อย่างสร้างสรรค์ด้วย Theater Game และ Role Play
• คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่พึงประสงค์ การสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานผ่านกิจกรรม “การทำงานเป็นทีม”
• เทคนิคสร้างสัมพันธภาพ บริหารจัดการความแตกต่างทางความคิด คลี่คลายความขัดแย้งผ่านกิจกรรม “กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue)” ซึ่งเป็นหัวใจของศาสตร์ทางการสื่อสาร

12 กันยาย 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.12-leader/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :