หลักสูตร ทักษะโค้ชมืออาชีพ

ปลดล็อคศักยภาพของลูกทีมด้วยการโค้ช

หัวข้ออบรม:
• ตระหนักถึงบทบาทผู้นำยุคใหม่ในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดด้วยการโค้ช
• เรียนรู้กระบวนการพัฒนา และโค้ชลูกทีมตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในโลก
• ประเมินตนเองเพื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาและโค้ชลูกทีม
• เรียนรู้ทักษะในการประเมินลูกน้อง
• เข้าใจวิธีให้ Feedback ลูกน้องในฐานะโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการโค้ชและทำงานร่วมกับลูกน้องในแต่ละกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้จากกรณีศึกษา “Best Practice” เพื่อประยุกต์ใช้
• ทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะของโค้ชมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

12 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.12-coach/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :