หลักสูตร การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร

เรียนรู้ภาพรวมของการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดการจัดเก็บและให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน สามารถตั้งเป้าหมายหรือตัววัดผล ในการดำเนินการได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กร ความเสี่ยงของหน่วยงาน ความเสี่ยงองค์กร ความต้องการของลูกค้าและความต้องการของ stakeholder เป็นต้น

หัวข้ออบรม:

 • การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ กับ งานพัฒนาองค์กร
  • นิยาม ความสำคัญ ของ การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
  • ระบบ และ ขั้นตอน ของ การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ (SECI Model)
  • การจัดการความรู้ ใน ระบบบริหารคุณภาพองค์กร (TQA, PMQA, SEPA)
  • ตัวอย่างการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์กร
 • การสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
  • เป้าหมายของ การจัดการความรู้ คือ การพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้น การทำให้บุคลากร คิดค้น นวัตกรรมในการทำงาน ได้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้จริง วัดผลจริง เก็บผลและความรู้ได้จริง
 • ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ ในการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
  • Strategic Knowledge Management Toolsn เช่น OPL/OPK/OPA, VDO Sharing, K-Map, K-Landscape, K-Asset, BAR/DAR/AAR, AI, Dialogue, Story Telling and HRD Tools for KM
  • Workshop K-Map in Practice
 • เครื่องมือใหม่ ในการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
  • Design Thinking
  • Workshop Design Thinking for Strategic KM

บรรยายโดย: อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 60%
 • เวิร์คช็อป 30%
 • ถาม-ตอบ 10%

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<
อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.17-strategic/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :