หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

เข้าใจเป้าหมาย ลำดับขั้นตอนกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรม:
ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ
• สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย-ปัญหา วางแผนงานและจัดการทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า ง่ายกว่า เร็วกว่า

แนวทางในการคิดเชิงระบบ
• คิดแบบเห็นภาพรวมรวม / คิดครอบคลุมทุกปัจจัย และองค์ประกอบ / การเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ คิดเชิงโครงสร้าง / คิดเป็นลำดับขั้นตอน แผนงาน ต้นจนจบ / การจัดเป็นหมวดหมู่ ลำดับความสำคัญ / การวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบ / คิดเชิงตรรกะเป็นเหตุเป็นผล / คิดอย่างเป็นรูปแบบมีแบบแผนเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เครื่องมือสำหรับใช้ในการคิดอย่างเป็นระบบ
• Grow Model / Process Mapping /Tree Diagram / Cause and Effect / Fish Bone Diagrams /5W+2H / Time Management Matrix / วงจร PDCA และอื่นๆ

ประยุกต์หลักการคิดเชิงระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน (ภาคธุรกิจ)
• การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ / จัดทำแผนงาน / จัดสรรทรัพยากร / ประเมินผล
• ประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบผ่านเกมส์จำลองโมเดลธุรกิจสุดท้าทาย

23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.23-systemthinking/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :